Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bruk og oppdatering av arkivplan

Rediger!!!

Arkivplanen skal nyttast som eit arbeidsreiskap for fagansvarleg arkiv som har det daglege ansvar for å følgja opp arkivplanen. Målet er at alle som handterer dokument som vert til som ledd i den virksomheten heradet driv, skal kunna finna informasjon om kva retningslinjer som må følgjast, og kva løysningar heradet har på handsaming av dokumentasjonsforvaltninga. Alle brukarar har ansvar for å gje tilbakemelding på den informasjon som er i arkivplanen. Om registrerte opplysningar ikkje er korrekte eller endringar er gjort, skal ein ta kontakt med fagansvarleg arkiv.

Arkivplan vert oppdatert/revidert med jamne mellomrom, og minst ein gang pr. år. Den årlege gjenomgangen av arkivplanen skal skje kvart år ?????. Det vert sendt ut melding til berørte partar umiddelbart etter at ein oppdatering/revisjon.

Neste revisjon ?????

Fagansvarleg for arkiv er Kristine Tvedt Brekke, ta kontakt på telefon 56525658 eller e-post: kristine.t.brekke@voss.herad.no

Historiske arkivplanar blir arkivert i heradet sitt sak-arkivsystem. Dei vil og bli å finna under punktet Historiske arkivplanar.

Laster...