Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Administrativ organisering Voss herad

Arild McClellan Steine er rådmann i Voss herad.

Rådmannen er den øvste administrative leiaren i heradet, med overordna ansvar for å leie og utvikle Voss herad og dei tilsette i heradet. Han har ansvar for at saker som vert lagde fram for politisk handsaming er forsvarleg utgreidde, og at vedtaka vert iverksett. Rådmannen rapporterer til formannskap/ordførar.

Heradet er organisert i fire kommunalavdelingar direkte underlagt rådmannen. Kvar avdeling er leia av ein kommunalsjef. 

 Dei fire kommunalavdelingane er

 • Kommunalavdeling helse og omsorg
 • Kommunalavdeling oppvekst
 • Kommunalavdeling tekniske tenester
 • Kommunalavdeling kultur og fritid

I tillegg har heradet ein eigen stab som er direkte underlagt rådmannen.

Staben er delt i tre, og kvar stab er leia av ein stabsjef:

 • HR og innovasjon
 • Strategi og styring
 • Innbyggjarservice

Staben har ansvar for følgjande område:

 • Strategisk personalutvikling - personalpolitikk - personaladministrasjon
 • IKT: Drift, utvikling og brukarstøtte
 • HMS: Helse, miljø og sikkerheit, koordinering av IA arbeid (inkluderande arbeidsliv)
 • Koordinering av beredskapsarbeidet
 • Miljøvern
 • Opplæring/kompetanseutvikling
 • Organisasjonsutvikling, overordna planlegging
 • Økonomi, rekneskap, skatteinnkrevjing, fakturering og innkrevjing
 • Innkjøp
 • Arkiv 
 • Resepsjon og sentralbord
 • Politisk sekretariat
 • Informasjon (internett og intranett)

Kommunalsjefane og stabsjefane utgjer rådmannen si leiargruppe. 

Laster...